از من برا آپدیت گزینه ای نیامده
باید چطور آپدیتش کنم؟
حجمش چقدره؟