نغییر خاصی حس نمیکنم کمک کنید من میتونم کارت رو از پشت هم خنک کنم اگه لازم باشه روشش رو هم توضیح میدم بروبکس یاد بگیرن حالشو ببرن. عمرا کارت از گارانتی خارج نمیشه !!!