دست وپنجه شما درد نکند برسی خوبی انجام داده اید .انشاءاله همیشه موفق وموید باشید واین بحث را ادامه بدهید