درود.
کسی جوابگو نشد ، حذف کردم ، بهمم برخورد.ممنون