درود دوستان
یدونه پریز هوشمند داریم که تک پورته بدون ویژگی محافظ در برابر نوسان
یدونه هم محافظ از این چند راهی ها داریم
برای سیستمی که بخایم دائم روشن باشه
اولین پریز هوشمند باید به برق وصل کنیم و محافظ رو به پریز هوشمند یا بالعکس؟