سلام
بازی فیفا 19 توسط CPY کرک شد.
CPY اومد ترکوند.