بعد کلی تحقیق رفتم 1060 msi گرفتم نه اونطوری که باید تصویر میداد آخرشم که هیچی
کلا تصویر نداد و شطرنجی شد گارانتی ام بردم مثلا تعمیر شده ولی بازم همون قدر معمولیه
دارین پول میدین حواسونو جمع کنین