برای سایت sanjeshmoshaveran.ir می خواهیم هاست را ارتقا دهیم آیا ارتقا هاست نیاز به تنظیمات خاصی دارد؟