سلام.
راجع به اینکه در مورد تدوین ویدئویی کامپیوتری- رشته تحصیلی مرتبط چی هست و پیش نیاز چه مهارت هایی احتیاج داره؟
آماتورم در این زمینه و عذر از سوال آماتوری!!!