محمد جان اگر جنبه تبلیغاتی نداره همین جا درج کن ادرس رو اگر نه پ خ کن برای من، چون من نتونستم برات پیغام خصوصی بزارم . مرسی