سلام میخوام مودم adsl بخرم بابودجه 160نهایت
wifi داشته باشه خیلی مهم هست usb خودم سه مورد انتخاب کردم ولی گیجم گیج ...برابازی و باز کردن شبکه .و24ساعت کار ..خط نویزش هم زیاد... انتن هم خوب قوی باشه
............................
DSL.2750U NEW N300
....................
Tenda ADSL2 Plus DH301.............

Asus ADSL2 Plus DSL-N14U-b1