با خرید مادربردهای Z270 M7, M5, H270 Mortar بدون قرعه کشی از گرین جایزه بگیرید.