سلام پس فردا امتحان دارم چند سوال میگم جوابمو بدین؟

1................یک کنترل است که بین پردازنده و حافظه اصلی و کارت گرافیک قرار گرفته است؟

الف: HVB
ب: ICH
ج: PCI
د: MCH
2.کدام یک از گذر گاه های زیر بیشتر به اجزای خیلی سریع سیستم وصل میشود؟

الف: گذرگاه سیستم
ب: گذرگاه محلی
ج: گذرگاه ورودی خروجی
د: گذرگاه دستگاه ای جانبی خاص

3.مهم ترین ارتباط در رایانه کدام یک از ارتباط های زیر میباشد؟

الف: ارتباط پردازنده با حافظه اصلی
ب: ارتباط حافظه اصلی با حافظه جانبی
ج: ارتباط پردازنده با حافظه جانبی