چشم برادر ...ببخشید...
اگه صلاح دونستید پست های منو پاک کنید.
بازهم شرمنده