با سلام ... تو مرحله بوستون دنیال یه یارویی تو یه انیار میری که دارن ازش اعتراف میگیرن بعد از تموم شدن فیلم ... نقشه گوشه پایین نمیاد و اون یارو هم. نیست رو صندلی


https://drive.google.com/open?id=1VxtHJixWM9zzPJW1_rXvQL2ow6OdZdMu