هر قطعه ای در زمان خودش کارایی داشته حالا یا فنی یا زیبایی ولی کول پد لپتاپ از اولش بی خود بوده