البته این UPS که آقا آرمین معرفی کردند هم آنلاین نیست و با قطع برق به هر حال سیستم شما خاموش خواهد شد.
اگه میخواهید حتی در صورت قطع برق هم دستگاه شما بدون وقفه روشن بماند و جریان برق اصلا قطع نشود،...