این لیست تا حدودی قابل قبول هست.حداقل خوبه Portal 2 با Dark souls تو لیست نیستن.واقعا بعضی سایت ها چرا استثنایی انتخاب کردن امسال؟!