خط داستانی جدید+موتور گرافیکی جدید= بازگشت به دوران اوج:d