گل پسر روی ترجمه گوگل اصلا حساب نکن ! خودت متن رو خوندی ؟ اصلا با عقل جور در نمیاد ! ای کاش یک بار متن انگلیسی را می خواندی و هر چه که از متن می فهمیدی را در اینجا بیان می کردی ! این طوری بهتر نبود...