سیستم من در اون حدی نیستش که بخوام کارای سنگین و یا حتی متوسط باهاش انجام بدم و
در حال حاضر فقط باهاش وبگردی میکنم و آهنگ گوش میدم و فیلم میبینم.
ولی اگه یه سیستم خوب بگیرم به جز کارایی که الان...