و فقط هم یک مدت بهتر خواهد بود تا بار دیگر به روال همیشگی بازگردد!