دمت گرم داداش خیلی حال کردم با نظرت =)) دقیقاً همینه که شما می فرمایی