همونطور که شاهین جان گفتند، تنها قطعات دست دوم میتونید روی بوردتون بندازید.