فکر کنم همون پشه ای هست که قاطل انسان ها است . فکر کنم علاوه بر اون امکانات ( البته شاید ) ذهر هشت عقرب هم داره .