شبیه سیل پمپ هست ! فکر کنم مربوط میشه به پمپ واتر کولینگ !