یه دستگاه ارتباطی قدیمی ، یه چیزی مثل رادیو ...نمیدونم ولش کن