هرچی که به ذهنم و ذهنت برسه و بشه با این کوچولوی دوست داشتنی انجام داد،کاش ارتقاش برامون آرزو نمیشد..............