سعید جان نمیشه طوری عکس را بزاری که بشه بزرگترش کرد