من بیشتر کامپیوتر رو نگاهش میکنم و ازش لذت میبرم. =))