من با کامپیوتر زندگی میکنم - مثل زن دومه برام :P

همه ی کارام آخر ختم به کامپیوتر میشه