خوب الان کی درست گفت ؟ نوبت کیه تصویر بذاره ؟

به نظرم قوانین تایپیک اول باید عوض بشه و ذکر بشه که هرکسی درست تصویر رو حدس بزنه باید تصویر جدید قرار بده .
این مشیه مسابقه حدس تصویر منظم .