داداش تولید می کند! این شایعات چیه! فقط یکم تاخیر خورده.