نظر من تا زیر 200 تومن کیس Green X-7
چون تا حداکثر 7 تا فن میشه توش جا داد
سیستم کنرل فشارش که عالی کار کرده(میتونی دور فن ها رو رحت کنترل کنی)
اسمبل معکوس عالی
تا 3 تا کارت 310 میلی متری داخلش...