بنظرم haf x جریان هوای بهتری داره ورودی جلو پایین و خروجیهای بالا و پشتی , درب شفاف با فن اضافه...

البته انتخاب شخصی ام خارج از لیست میشه... نظره دیگه☺