ba salam entekhaB MAN X 3 GRIN HAST BE KHATER KEYFIYATESH VA QEYMATE Monasebe an