مدتی پیش ۴ تصویر از ۴ نقشه موجود در بسته الحاقی هنوز به بازار نیامده عنوان Call Of Duty:Modern Warfare 3 در MW3Updates@ در Twitter منتشر شده است که هنوز این تصاویر از سوی سازندگان بازی تایید نشده...