بابا دمتون گرم
ما گفتیم یه 1 ماهی طول میکشه تا بیاد ایران