چه جیگری یه !!!! دوست دارم نصف برد رو گاز بزنم !!!!! ای خداااااااااا !!!!! ای فلک !!!