اندرويد، چون اوپن سورسه و ميليونها توسعه دهنده در آن واحد مي تونن روي كدش كار كنن
و اينكه به نظر من دنياي آينده دنياي اوپن سورسه و همه شركت‌هايي كه در حال حاضر با سماجت به سورس هاي سيستم عاملشون...