مدتی که بازی Wasteland2 رو دارم تجربه میکنم پدر سبک نقش افرینی بوده.....برای کسایی که که عاشق این سبکن مثل مشق شبه.
مبارزه ها کلاسیک و نوبتیه.
زمان افزایش مهارت های تیمت خیلی دقت می خواد و تعادل...