http://lioncomputer.ir/uppic/images/uf7g9zj8jizsu4w5v6c4.jpg

مقدمه
طی سال های اخیر ، صنعت بازی سازی و مسابقات گیم بسیار پیشرفت کرد و افراد زیادی در این زمینه ها شروع به فعالیت کردن و یکی از...