ممنون شاهین جان .
عالی و مفید :x:x
صفحه نمایشش با اون تراکم پیکسیلیش از عرض توی قاعده جمجمه ام واقعاً ! :D:D
واقعاً گوشی همه چیز تموم و یک غول مهار نشدنی داده بیرون سونی اینبار !