اغلب APU های AMD از نظر گرافیک بازی قویتر از گرافیک های مجتمع اینتل هستند، به شرط اینکه از رمهای حرفه ای و قوی و حجیم استفاده کنید.