دوست عزیز بعید میدونم پیدا کنید ولی در وبسایت NEWEGGاولی 645$ودومی450$ قیمت خورده که اگر به تومان تبدیل کنید خریدنش زیاد به صرفه نیست!!