عزیز شما کار درستی می کنی.
باید همیشه فن خروجی > ورودی باشد.
شما فن هارو به پاور متصل کن عزیزم!