پلکستور در حال تبدیل شدن به یک رقیب بی چون و چرا در زمینه ی استورج های سالید است !