35654


Plextor که در صنعت IT و به خصوص ابزارهای ذخیره سازی مانند SSD نامی خوش در بین کاربران از خود به جای گذاشته است به تازگی قصد عرضه درایوی را دارد که نه تنها جانشینی مناسب برای نسخه قبلی...