نوکیا مگه چه قدر سرمایه داره که با این ضررهای وحشتناک هنوز ورشکست نشده؟