آیا وضعیت این هارد نگران کننده است و آخر عمرش است؟!

500015000250003500045000550006